Poslední šance! Získejte bonus 2 500 Kč ke své hypotéce.

Podmínky používání internetových stránek www.hypotekyjanecek.cz

I. Obecná ustanovení

 1. Provozovatelem internetových stránek www.hypotekyjanecek.cz je Proficient, s.r.o. se sídlem Brno, Bayerova 578/8, PSČ 602 00, zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65489, IČ 29204119, DIČ CZ29204119, zastoupená Mgr. Ing. Bc. et Bc. Tomášem Janečkem, jednatelem společnosti (dále jen „Provozovatel“), přičemž pouze Provozovatel je oprávněn vykonávat veškerá majetková práva ke stránkám www.hypotekyjanecek.cz a jejich veškerému obsahu, v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.   
 2. Provozovatel dále vydává tímto Podmínky pro užívání internetových stránek www.hypotekyjanecek.cz (dále jen „Podmínky“) jakoukoliv osobou (dále jen „Uživatel“), přičemž internetové stránky www.hypotekyjanecek.cz jsou k tomuto účelu přístupné bezplatně. Jejich užívání se řídí mj. těmito Podmínkami a před užíváním internetových stránek www.hypotekyjanecek.cz se Uživateli doporučuje se s nimi seznámit.  

II. Způsob užívání

 1. Uživatel se zavazuje, že bude užívat internetové stránky www.hypotekyjanecek.cz v souladu s platnými právními předpisy, veřejným pořádkem, dobrými mravy a těmito Podmínkami, tak aby nepoškodil, jakýmkoliv způsobem dobré jméno Provozovatele, nebo druhých.
 2. Není-li uvedeno jinak obsah (celý, ale i částečný) uvedený na internetových stránkách www.hypotekyjanecek.cz je určen především pro vlastní potřebu Uživatele a je zakázáno zejména jakkoliv zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu internetových stránek www.hypotekyjanecek.cz. Pouze Provozovatel rozhoduje o změně, odstranění, doplnění apod. v rámci internetových stránek www.hypotekyjanecek.cz.
 3. Užívání obsahu internetových stránek www.hypotekyjanecek.cz může Provozovatel podmínit zcela, nebo částečně poskytnutím některých osobních údajů Uživatelem ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a Provozovatel tímto zároveň prohlašuje, že je za tímto účelem u příslušného úřadu řádně registrován viz https://www.uoou.cz/verejny-registr-zpracovani-osobnich-udaju.asp.
 4. Provozovatel se tímto dále zavazuje, že bude nakládat se získanými osobními údaji dle předchozího odstavce v souladu s platnými právními předpisy a užívat je jen v nezbytném rozsahu, pro nějž jsou získávány, a to při vědomí nutnosti zamezení vzniku újmy Uživateli. Provozovatel využívá tyto údaje pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění různých analýz, zasílání obchodních sdělení apod.
 5. Uživatel užívající internetové stránky www.hypotekyjanecek.cz s výše uvedeným postupem Provozovatele souhlasí.
 6. Internetové stránky www.hypotekyjanecek.cz používají cookies a Uživatel užívající internetové stránky www.hypotekyjanecek.cz s užitím cookies ze strany Provozovatele souhlasí. Pokud chce Uživatel používání cookies odmítnout, musí tak učinit v nastavení svého internetového prohlížeče. Odmítnutí cookies ale znamená, že některé volby bude muset Uživatel nastavovat pokaždé, když internetové stránky www.hypotekyjanecek.cz navštíví a jejich funkčnost může být v důsledku odmítnutí cookies omezena.

III. Marketingové akce

 1. Provozovatel může prezentovat na internetových stránkách www.hypotekyjanecek.cz marketingové, nebo jiné akce různého obsahu a rozsahu poskytované Provozovatelem, či jinou osobou (dále jen „Akce“).
 2. Platí, že Uživatel ani nikdo jiný nemá na Akce právní nárok a není možné je na Provozovateli, či jiné osobě, vymáhat soudně, nebo jiným způsobem, není-li dále uvedeno jinak.
 3. Seznam a podmínky aktuálních Akcí jsou uvedeny na: www.hypotekyjanecek.cz/akce.

IV. Omezení odpovědnosti Provozovatele

 1. Obsah internetových stránek www.hypotekyjanecek.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na internetových stránkách www.hypotekyjanecek.cz. Obsah uvedený na internetových stránkách www.hypotekyjanecek.cz může být zcela, nebo částečně převzat z jiných zdrojů.  
 2. Obsah uvedený na internetových stránkách www.hypotekyjanecek.cz, s výjimkou těchto Podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku, změně, nebo zániku jakéhokoliv právního vztahu mezi Provozovatelem, příp. jakoukoliv jinou osobou a Uživatelem či někým jiným, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.
 3. Uživatel užívající internetové stránky www.hypotekyjanecek.cz se nad to tímto výslovně upozorňuje, že jakékoliv výpočty uvedené na internetových stránkách www.hypotekyjanecek.cz mají pouze reprezentativní a informativní charakter, nelze je tedy považovat za návrh na uzavření jakékoliv smlouvy s jakoukoliv osobou. Nejedná se ani o reklamu, ani o žádné jiné právní jednání zakládající něčí povinnost k uzavření jakékoliv smlouvy není-li uvedeno jinak.
 4. Uživatel užívající internetové stránky www.hypotekyjanecek.cz se také nad to tímto výslovně upozorňuje, že veškeré zobrazené výpočty a údaje vč. úrokových sazeb, výši splátek úvěrů, či jiných finančních produktů uvedených (dále jen „Produktů) na internetových stránkách www.hypotekyjanecek.cz, mají pouze reprezentativní a informativní charakter. Konečná podoba jakéhokoliv Produktu poskytnutého Uživateli, či někomu jinému, jakoukoliv osobou může být odlišná zejména v závislosti na vyhodnocení osoby Uživatele, či někoho jiného ze strany jakékoliv osoby poskytující Produkt.
 5. Provozovatel internetových stránek www.hypotekyjanecek.cz nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout Uživateli, či někomu jinému v souvislosti s užíváním internetových stránek www.hypotekyjanecek.cz.
 6. Provozovatel internetových stránek www.hypotekyjanecek.cz dále nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakoukoliv osobou prostřednictvím internetových stránek www.hypotekyjanecek.cz.
 7. Provozovatel internetových stránek www.hypotekyjanecek.cz také nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřící jakýmkoliv osobám, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek www.hypotekyjanecek.cz.

V. Řešení sporů

 1.  Všechny spory vzniklé z Podmínek, nebo v souvislosti s nimi budou Provozovatel a Uživatel, nebo někdo jiný řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů.
 2. V případě sporu mezi Uživatelem a Poskytovatelem je Uživatel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, která je příslušným subjektem k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi Poskytovatelem jako podnikatelem a Uživatelem jako spotřebitelem, v případě poskytování zprostředkování neživotního pojištění a dalších služeb neuvedených v § 1 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Bližší informace o tomto způsobu řešení sporu lze nalézt na adrese www.coi.cz.
 3. Jestliže strany nedojdou k řešení podle předchozích odstavců, mohou se kdykoliv obrátit na příslušný obecný soud.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky je Provozovatel oprávněn kdykoliv změnit.
 2. Právní vztahy vzniklé mezi Provozovatelem a Uživatelem internetových stránek www.hypotekyjanecek.cz vzniklé před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.
 3. Podmínky užívání internetových stránek www.hypotekyjanecek.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 5. 2017.